Biuletyn Informacji Publicznej
Nazwa
instytucji

Oświadczenie o dostępności


Nazwa instytucji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nazwa instytucji znajdującej się pod adresem pełny_adres_strony.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

~ dane do kontaktu (imie, nazwisko , telefon , email ) dostarcza lub uzupelnia klient we wlasnym zakresie ~

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest imię i nazwisko do osoby odpowiedzialnej, adres poczty elektronicznej.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

~ poniższa treść modyfikuje klient by dostosować do własnych prodcedur, link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich jest obowiązkowy ~

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

~ dostarcza lub uzupełnia klient ~


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany: 2020-07-31 16:05:34
Data utworzenia: 2020-07-31 16:01:04

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
22 2020-08-10 10:24:31 Modyfikacja Administrator
21 2020-08-07 11:50:00 Modyfikacja Administrator
20 2020-08-07 10:03:21 Modyfikacja Administrator
19 2020-08-07 10:01:04 Modyfikacja Administrator
18 2020-08-07 09:58:19 Modyfikacja Administrator
17 2020-08-07 09:55:41 Modyfikacja Administrator
16 2020-08-07 09:55:18 Modyfikacja Administrator
15 2020-08-07 09:54:48 Modyfikacja Administrator
14 2020-08-07 09:53:14 Modyfikacja Administrator
13 2020-08-07 09:50:55 Modyfikacja Administrator
12 2020-08-07 09:23:21 Modyfikacja Administrator
11 2020-08-07 09:14:04 Modyfikacja Administrator
10 2020-08-07 09:12:57 Modyfikacja Administrator
9 2020-08-07 09:12:07 Modyfikacja Administrator
8 2020-08-07 09:01:34 Modyfikacja Administrator
7 2020-08-07 08:58:14 Modyfikacja Administrator
6 2020-08-07 08:57:44 Modyfikacja Administrator
5 2020-08-07 08:56:49 Modyfikacja Administrator
4 2020-07-31 16:05:34 Modyfikacja Administrator
3 2020-07-31 16:02:50 Modyfikacja Administrator
2 2020-07-31 16:02:09 Modyfikacja Administrator
1 2020-07-31 16:01:04 Dodane Administrator